Marketing X Business

Centralna banka BiH: Porast depozita i deviznih rezervi

Marx.ba

(Foto: Centralna banka BiH)

Ukupna novčana masa (M2) na kraju aprila 2024. godine iznosila je 36,67 milijardi KM, u odnosu na
prethodni mjesec registrovan je porast novčane mase za 317,8 miliona KM (0,9%). Porast novčane mase
(M2) u aprilu 2024. godine rezultat je povećanja novca (M1) za 239,3 miliona KM (1,1%) i kvazi novca
(QM) za 78,4 miliona KM (0,5%). U strukturi novca (M1), gotovina izvan banaka je povećana za 119,8
miliona KM (1,8%), a prenosivi depoziti u domaćoj valuti za 119,5 miliona KM (0,8%). Kvazi novac (QM)
je povećan usljed porasta prenosivih depozita u stranoj valuti za 62,6 miliona KM (1,6%) i ostalih depozita
u stranoj valuti za 23,2 miliona KM (0,3%), dok su istovremeno ostali depoziti u domaćoj valuti smanjeni
za 7,4 miliona KM (0,3%), objavila je Centralna banka BiH u svom komentarz monetarnih kretanja za april.

Na godišnjem nivou je porast novčane mase (M2) u aprilu 2024. godine iznosio 3,06 milijardi KM (9,1%).
Rast je ostvaren kod gotovine izvan banaka za 474 miliona KM (7,6%), kod prenosivih depozita u domaćoj
valuti za 1,67 milijardi KM (12,1%), kod prenosivih depozita u stranoj valuti za 334,4 miliona KM (8,9%),
kod ostalih depozita u domaćoj valuti za 38 miliona KM (1,3%) i kod ostalih depozita u stranoj valuti za
550,3 miliona KM (7,9%).

Protustavka povećanju novčane mase (M2) na mjesečnom nivou u aprilu 2024. godine u iznosu od 317,8
miliona KM (0,9%) je smanjenje neto strane aktive (NSA) za 3,2 miliona KM i povećanje neto domaće
aktive (NDA) za 320,9 miliona KM (2,1%). Porast novčane mase (M2) na godišnjem nivou od 3,06
milijardi KM (9,1%) je rezultat porasta neto strane aktive (NSA) za 1,43 milijarde KM (7,3%) i neto domaće
aktive (NDA) za 1,64 milijarde KM (11,5%)

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju aprila 2024. godine iznosili su 24,27 milijardi KM, u odnosu
na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 224,8 miliona KM (0,9%). Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 113,3 miliona KM (0,9%) i kod privatnih preduzeća za 139 miliona KM (1,4%). Kod ostalih sektora došlo je do smanjenja kreditnog rasta, i to kod nefinansijskih javnih preduzeća za 17,8 miliona KM (3,0%), kod vladinih institucija za 7,8 miliona KM (0,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 1,8 miliona KM (0,7%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u aprilu 2024. godine iznosila je 8,4%, nominalno 1,88 milijardi KM.
Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 938,4 miliona KM (8,4%), kod privatnih
preduzeća za 863,7 miliona KM (9,3%), kod vladinih institucija za 23,2 miliona KM (9,7%) i kod ostalih
domaćih sektora za 85,2 miliona KM (50,8%). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano
je kod nefinansijskih javnih preduzeća za 25,6 miliona KM (4,2%).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju aprila 2024. godine iznosili su 31,92 milijarde KM, u odnosu na
prethodni mjesec depoziti su povećani za 133,2 miliona KM (0,4%). Rast depozita na mjesečnom nivou
registrovan je kod sektora stanovništva za 162,3 miliona KM (1,0%), kod privatnih preduzeća za 25,2
miliona KM (0,4%) i kod ostalih domaćih sektora za 12,9 miliona KM (0,7%). Depoziti su smanjeni kod
nefinansijskih javnih preduzeća za 19,5 miliona KM (1,0%) i kod vladinih institucija za 47,6 miliona KM
(1,1%).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u aprilu 2024. godine iznosila je 8,5%, što je u apsolutnom iznosu
2,51 milijardu KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,61 milijardu KM
(10,7%), kod privatnih preduzeća za 947,4 miliona KM (15,6%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za
77,5 miliona KM (4,0%). Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 63,3 miliona
KM (1,4%) i kod ostalih domaćih sektora za 61,2 miliona KM (3,3%).

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju aprila 2024. godine iznosile su 15,87 milijardi KM i na
godišnjem nivou su povećane za 541,6 miliona KM (3,5%), objavili su iz Centralne banke BiH.

Povezani članci