Marketing X Business

Raste potražnja za kreditima: Banke u našoj zemlji ublažile uslove za stanovništvo

Bloomberg Adria

(Foto: X)

U prvom kvartalu 2024. godine banke u Bosni i Hercegovini su ublažile standarde za odobravanje kredita stanovništvu u odnosu na prethodni kvartal. Kada je riječ o kreditiranju kompanija, nije bilo promjene kreditnih standarda.

Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH koju je provela Centralna banka BiH pokazuje da je u prvom kvartalu došlo do ublažavanja standarda za odobravanje stambenih kredita, kao i potrošačkih i nenamjenskih kredita u odnosu na prethodni kvartal.

Vezano za uslove odobravanja kredita stanovništvu, smanjene provizije i naknade, produženi rokovi i maksimalni iznosi kredita uticali su na ublažavanje, dok su nastavili da se pooštravaju uslovi vezani za zahtjeve kolaterala na kredite stanovništvu i u prvom kvartalu 2024. godine.

U istom periodu nastavljen je rast potražnje stanovništva za svim vrstama kredita uz istovremeni rast odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita.

– Na osnovu pitanja o očekivanjima, banke predviđaju da će doći do pooštravanja standarda za potrošačke i nenamjenske kredite stanovništvu u drugom kvartalu 2024. Banke imaju optimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima, navodi se u anketi.

Rezultati ankete pokazuju da nije bilo promjene kreditnih standarda za kratkoročne kao ni za dugoročne kredite preduzećima.

U pogledu uslova odobravanja kredita preduzećima, kamatne marže su imale neto efekt pooštravanja. Nasuprot tome, u pogledu ročnosti došlo je do neto efekta ublažavanja, dok su provizije i naknade, zahtjevi u pogledu kolaterala i maksimalni iznos kredita ostali nepromijenjeni u poređenju s prethodnim kvartalom.

Potražnja kompanija za kreditima nastavila je da raste i u prvom kvartalu 2024. godine. Prema izvještajima banaka, potražnja za dugoročnim kreditima veća je od potražnje za kratkoročnim kreditima. Istovremeno je došlo do neznatnog pada udjela odbijenih zahtjeva za kredite preduzećima u odnosu na prethodni period.

U pogledu očekivanja za drugi kvartal 2024. godine, neto rezultat iz prikupljenih odgovora ukazuje na to da banke očekuju ublažavanje kreditnih standarda za odobravanje kratkoročnih, kao i dugoročnih kredita preduzećima. Također, banke očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima i/ili kreditnim linijama u drugom kvartalu 2024. godine.

U aprilu su ukupni krediti domaćim sektorima u poređenju s martom porasli za 0,9 posto, dok je u odnosu na april prošle godine evidentiran rast od 8,4 posto (1,88 milijardi KM), podaci su Centralne banke BiH.

Analitičari Bloomberg Adrije u svojoj analizi navode da će se kreditna aktivnost u Adria regionu oporaviti ove i sljedeće godine, a osjetniji pad kamatnih stopa može se očekivati u 2025.

Kreditna aktivnost se od početka godine oporavlja i uprkos visokim kamatnim stopama u Adria regionu. Analitičari ovo pripisuju višku likvidnosti.

– Iako su sprovođene restriktivne monetarne politike, njihov efekt na kreditiranje je bio ograničen. Razlog za ovo je višak likvidnosti u finansijskim sistemima koji je spriječio kreditnu krizu (engl. credit crunch) pa je došlo samo do blažeg pada kreditne aktivnosti, kažu analitičari.

Navode da BiH bilježi konstantan rast kreditne aktivnosti, kako za stanovništvo, tako i za privredu, a ovaj rast omogućile su stabilne kamatne stope.

Ipak, dodaju, u nastavku godine kamate u BiH će biti otpornije.

– U BiH i Sjevernoj Makedoniji kamate će biti otpornije jer je monetarna politika bila manje restriktivna, pa naprimjer BiH i trenutno ima najjeftinije kredite, ističu analitičari.

Povezani članci